Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”;, „GDPR”; lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez firmę „PHU Mechanika Witold Modzelewski”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Mechanika Witold Modzelewski, ul. Partyzantów 29, 05-123 Chotomów, NIP: 5361186187, REGON: 012277330. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez: e- mail: bok@modzelewscy.pl, telefon: + 48 22 772 63 29; lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres.

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane w formie zlecenia warsztatowego: naprawy powierzonego auta w tym mechaniki pojazdowej, naprawy i wymiany ogumienia, przechowywania ogumienia i kół, diagnostyki auta oraz diagnostyki komputerowej, naprawy układów elektronicznych i elektromechanicznych, autoholowania, wydania auta, zlecenia-protokołu „door-to-door”, i innych zdarzeń związanych z wykonaniem zleconej usługi. Dane będą przetwarzane celem terminowego i prawidłowego wykonania usługi przeglądu technicznego pojazdu, terminowego spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów podatkowych oraz prawnie uzasadnionego ważnego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu i budowaniu bazy klientów (w celach marketingowych). Ponadto celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej strony umowy oraz wykonanie przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, np. do czasu wystawienia faktury lub rezygnacji z zamówienia/zlecenia, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np: operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem. Administrator danych osobowych udzieli odpowiedzi na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenie żądania.